amodal particle
āyímaternal aunt
ǎilow
àihàointerest
ānjìngquiet
to hold
bānto move
bānteam
bànfǎmeans
bàngōngshìan office
bànhalf
bāngmángto help
bāoto cover
bǎoto eat till full
běifāngnorth
bèiby
bízinose
bǐjiàocompare
bǐsàicompetition
bǐjìběnnotebook
bìxūto have to
biànhuàchange
biérénothers
bīngxiāngicebox
.. bùdàn…érqiě…not only but also
càidānmenu
cānjiāto participate
cǎograss
cénglayer
chàdiffer from
chāoshìsupermarket
chènshānshirt
chéngshìcity
chéngjìachievement
chídàoto arrive late
chúlebesides
chuána boat
chūnspring
cídiǎndictionary
cōngmingacute
dǎsǎoto clean
dǎsuànto plan
dàiband
dānxīnanxious
dàngāocake
dāngránof course
de-ly
dēnglamp
dìfangregion
dìtiěsubway
dìtúmap
diàntīelevator
diànzǐyóujiànelectronic mail
dōngeast
dōngwinter
dòngwùanimal
duǎnshort or brief
duànparagraph
duànliàndo physical exercise
duōmehow
饿 èto be hungry
ěrduoear
to send out
fāshāofever
fāxiànto find
便 fāngbiànconvenient
fàngto release
fàngxīnset one's mind at rest
fēnto divide
fùxíto revise
fùjìn(in the) vicinity
gānjìngclean
gǎnmàoto catch cold
gǎn xìngqùto be interested
gāngcáijust now
gèziheight
gēnjùaccording to
gēnwith
gèngmore
gōngjīnkilogram
gōngyuánpublic park
gùshistory
guāfēngto be windy
guānto close
guānxìrelationship
guānxīnto care for sth
guānyúpertaining to
guójiācountry
guòto cross
guòqu(in the) past
háishìor
hàipàto be afraid
hēibǎnblackboard
hòuláiafterwards
hùzhàopassport
huāto blossom
huāflower
huàto draw
huàibad
huānyíngto welcome
huánjìngenvironment
huánto come back
huànchange
huánghéYellow River
huídáto reply
huìyìmeeting
huòzhěor
jīhūalmost
jīhuìopportunity
extremely
jìjiéseason, period
jìdeto remember
jiǎncháinspection
jiǎndānsimple
jiànkānghealth
jiànmiànto meet
jiǎngto explain
jiāoto teach
jiǎofoot
jiǎoangle
jiēto receive
jiēdàostreet
jiéhūnto marry
jiéshùto finish
jiémùprogram
jiérìholiday
jiějuéto settle
jièto lend
jīngchángday to day
jīngguòto pass
jīnglǐmanager
jiǔ(long) time
jiùold
jùzisentence
juédìngto decide
kěàiamiable
thirsty
quarter
kèrénvisitor
kōngtiáoair conditioning
kǒumouth
to cry
kùzitrousers
kuàizichopsticks
lánblue
lǎoold
líkāito depart
lǐwùgift
lìshǐHistory
liǎnface
liànxíexercise
liàngclassifier for vehicles
liáotiānto chat
liǎojiěto understand
línjūneighbor
liúxuéto study abroad
lóuhouse with more than 1 story
绿 green
horse
mǎshàngright away
mǎnyìsatisfied
màozihat
rice
miànbāobread
míngbaito understand
to hold
nǎinai(informal) father's mother
nánsouth
nándifficult
nánguòfeel sorry
niánjígrade
niánqīngyoung
niǎobird
nǔlìgreat effort
páshānto climb a mountain
pánziplate
pàngfat
píjiǔbeer
píxiéleather shoes
píngzibottle
qíshíactually
qítāother
qíguàistrange
to ride
qǐfēito take off
qǐláibeginning or continuing an action
qīngchuclear
qǐngjiàask for time off
qiūautumn
qúnziskirt
ránhòuafter
rèqíngcordial
rènwéito believe
rènzhēnconscientious
róngyìeasy
rúguǒif
sǎnumbrella
shàngwǎngto be on the internet
shēngyīnvoice
shēngqìangry
shìjièworld
shìto test
shòutight
shūshufather's younger brother
shūfucomfortable
shùxuémathematics
shùtree
shuāyáto brush teeth
shuāngtwo
shuǐpínglevel
sījīchauffeur
tàiyángsun
tèbiéespecially
téng(it) hurts
tígāoto raise
tǐyùsports
tiánsweet
tiáostrip
tóngshìcolleague
tóngyìto agree
tóufahair
tūránsudden
túshūguǎnlibrary
tuǐleg
wánchéngcomplete
wǎnbowl
wànten thousand
wàngjìto forget
wèibecause of
wèilein order to
wèiposition
wénhuàculture
西 west
xíguànhabit
xǐshǒujiāntoilet
xǐzǎoto bathe
xiàsummer
xiānearly
xiāngxìnbe convinced
xiāngjiāobanana
xiàng(look) like
xiàngdirection
xiǎoxīnto be careful
xiàozhǎng(college, university) president
xīnwénnews
xīnxiānfresh
xìnyòngkǎcredit card
xínglixiāngsuitcase
xióngmāopanda
xūyàoto need
xuǎnzéto select
yāoqiúto request
yéye(informal) father's father
yīzhístraight
yídìngsurely
yígòngaltogether
yíhuìra while
yíyàngsame
yǐqiánbefore
yìbānordinary
yìbiānone side
yīnyuèmusic
yínhángbank
yǐnliào(a) drink
yīnggāiought to
yǐngxiǎnginfluence
yòngto use
yóuxìgame
yǒumíngfamous
yòu(once) again
yùdàoto meet
yuánfirst
yuànyìto wish
yuèliangmoon
yuèto exceed
zhànstation
zhāngclassifier for flat objects, sheet
zhǎngelder
zháojíto worry
zhàoguto take care of
zhàopiànphoto
zhàoxiàngjīcamera
zhǐonly
zhīsingle
/ zhǐyǒu/cáionly if/then
zhōngjiānbetween
ZhōngwénChinese written language
zhōngyúat last
zhǒngkind
zhòngyàoimportant
zhōumòweekend
zhǔyàomain
zhùyìto take note of
zìjǐself
zìxíngchēbicycle
zǒngshìalways
zuǐmouth
zuìhòufinal
zuìjìnrecent
zuòyèschool assignment