ài to love
eight
bàba father
bēizi cup
Běijīng Beijing
běn origin
búkèqi you're welcome
not
cài dish
chá tea
chī to eat
chūzūchē taxi
dǎdiànhuà make phonecall
big
de of
diǎn a little
diànnǎo computer
diànshì television
diànyǐng movie
西 dōngxi thing
dōu all, both
to read
duìbuqǐ I'm sorry
duō many
duōshǎo how much
érzi son
èr two
fàndiàn restaurant
fēijī airplane
fēnzhōng minute
gāoxìng happy
general classifier
gōngzuò job
gǒu dog
hànyǔ Chinese language
hǎo good
hào day of a month
to drink
and
hěn very
hòumiàn rear
huí to go back
huì can
how much
jiā home
jiào to call
jīntiān today
jiǔ nine
kāi to open
kàn to look at
kànjiàn to see
kuài unit of currency
lái to come
lǎoshī teacher
le past marker
lěng cold
inside
liù six
ma question tag
māma mum
mǎi to buy
māo cat
méiguānxi it doesn't matter
méiyǒu haven't
mǐfàn cooked rice
míngzi name
míngtiān tomorrow
which?
nǎr where?
that
ne question particle
néng to be able to
you
nián year
nǚér daughter
péngyou friend
piàoliang pretty
píngguǒ apple
seven
qiánmiàn ahead
qián coin
qǐng to ask
to go
heat
rén man
rènshi to know
sān three
shāngdiàn store
shàng on
shàngwǔ morning
shǎo few
shéi who
shénme what?
shí ten
shíhou time
shì to be
shū book
shuǐ water
shuǐguǒ fruit
shuìjiào to go to bed
shuō to speak
four
suì classifier for years
he or him
she
tài too
tiānqì weather
tīng to listen
tóngxué classmate
wéi hello
I
wǒmen we
five
xǐhuan to like
xià down
xiàwǔ afternoon
xiàyǔ to rain
xiānsheng Mister
xiànzài now
xiǎng to think
xiǎo small
xiǎojie young lady
xiē some
xiě to write
xièxie to thank
xīngqī week
xuésheng student
xuéxí to learn
xuéxiào school
one
yīdiǎn er a little
yīshēng doctor
yīyuàn hospital
yīfu clothes
yǐzi chair
yǒu to have
yuè month
zàijiàn goodbye
zài located at
zěnme how?
zěnmeyàng how about?
zhè this
Zhōngguó China
zhōngwǔ noon
zhù to live
zhuōzi table
letter
zuótiān yesterday
zuò to do
zuò to sit